Depunerea dumneavoastră se salvează!

Te rugăm NU inchide această pagină !

INFORMAȚII TELEFONICE : 9:00 - 15:00 | LUNI - - JOI 0268473004 directiapatrimoniubrasov@yahoo.com

DEPUNERE ONLINE - Cerere Acord Interventii fara AC conform L50-1991

DUREZĂ 10 MINUTE

A se completa cu diacritice !

Cerere Acord Intervenții fară AC conform L50-1991

Notificare prealabilă conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Subsemnatul(a), în calitate de al imobilului din municipiul/oraşul/comuna , sectorul/satul , str. nr. bl. , sc. , ap. , județul , cod Lista monumentelor istorice (L.M.I.) * , legitimat(ă) cu C.I. seria nr , împuternicit(ă) cu , cu domiciliul procedural ales: municipiul/oraşul/comuna , sectorul/satul , str nr , bl. , sc. , ap. , judeţul telefon/fax
e-mail , în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, înaintez următoarea:

NOTIFICARE PREALABILĂ

privind lucrările pe care intenţionez să le realizez la imobilul situat în municipiul/oraşul/comuna , sectorul/satul , str ,nr , bl. , sc. , ap. , judeţul ,
cu respectarea strictă a următoarelor condiţii:
a)permiterea accesului reprezentanţilor serviciului public deconcentrat pe şantier, pe toată durata acestuia;
b)întreruperea lucrărilor şi luarea măsurilor de conservare, cu consultarea specialiştilor serviciului public deconcentrat, în situaţiile când sunt descoperite elemente necunoscute, relevante pentru protejarea patrimoniului cultural, precum: bunuri de natură arheologică, componente artistice, sau constatate degradări ale elementelor structurale;
c)întreruperea de îndată a lucrărilor la solicitarea motivată a reprezentanţilor serviciului public deconcentrat;
d)informarea serviciului public deconcentrat cu privire la demararea fazelor intermediare în executarea lucrărilor, stabilite de către acesta, dacă este cazul.

Detalii privind perioada de executare a lucrărilor:
începerea lucrărilor în data de

finalizarea lucrărilor în data de

Lucrările pentru care se solicită acordul scris nu vor depăşi 24 de luni.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, prin prezenta îmi declar consimţământul cu privire la utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele personale furnizare pe această cale şi prin intermediul documentaţiei depuse de către instituţiile statului, potrivit prevederilor legale, şi declar că am cunoştinţă de drepturile care îmi sunt conferite de aceste prevederi legale.

Anexez prezentei următoarele documente:

Documente

*Se vor marca piesele anexate. Cu excepția pieselor marcate cu sintagma „după caz”, toate piesele menționate trebuie anexate în mod obligatoriu pentru ca solicitarea să fie luată în considerare. Se va bifa conform documentelor disponibile - Fișiere acceptate: .jpg, .docx, .pdf, .png (25MB / fișier)
Doresc să ridic personal acordul scris/comunicarea
Nume şi prenume beneficiar (în clar)
Data
Calitate
Semnătură