Depunerea dumneavoastră se salvează!

Te rugăm NU inchide această pagină !

INFORMAȚII TELEFONICE : 9:00 - 15:00 | LUNI - - JOI 0268473004 directiapatrimoniubrasov@yahoo.com

DEPUNERE ONLINE - INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

DUREZĂ 10 MINUTE

A se completa cu diacritice !

CERERE privind obţinerea avizului M.C. / D.J.C. pentru INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Subsemnatul(a) în calitate de beneficiar / reprezentant al , cu sediul / domiciliul în localitatea str. nr. bl. ap. tel. / fax: e-mail ,
în conformitate cu Legea nr.422/2001-259/2006, solicit emiterea avizului de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice eliberat de către D.J.C. Braşov, pentru lucrările menţionate în certificatul de urbanism (se va completa cu titlul complet, conform cu Certificatul de urbanism):
Imobilul este situat în municipiul/oraşul/comuna , satul , str. , nr. bl. , sc. , ap. , judeţul Brașov.
Obiectivul menţionat este: ; ; ; ;
*Înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul: ,

DOCUMENTAȚIE OBLIGATORIE ANEXATĂ CERERII (2 exemplare)


DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARĂ ANEXATĂ CERERII (după caz) (2 exemplare)

Solicit răspunsul: , , ,
Subsemnatul(a) domiciliat în , posesor al BI/CI, seria , nr , cunoscând sancțiunile prevăzute de dispozițiile art. 292 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații, declar pe propria răspundere că datele, informațiile și înscrisurile prezentate D.J.C. Brașov sunt conforme realității şi mă angajez să respect avizul şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.
Data:
Semnatură: